Tervisetõend

Tervisetõend

TERVISEKONTROLL TERVISETÕENDI JAOKS            

Tervisekontroll on vajalik isiku tervisliku seisundi ja selle sobivuse tõendamiseks vastaval erialal töötamiseks (teenindaja, haridustöötaja, sotsiaalhooldaja, meditsiinitöötaja, kutseline mootorsõidukijuht, meremees). Tervisekontrolli läbimisel väljastab töötervishoiuarst tervisetõendi.

Erialadel, kus on oluline nakkusohutus, väljastatakse tervisetõend välistamaks isikul nakkushaiguste olemasolu (toidukäitleja, haridustöötaja, meditsiinitöötaja, klienditeenindaja). Tervisekontrolli läbimisel väljastab töötervishoiuarst tervisetõendi.

Haridustöötaja, sotsiaaltöötaja, meditsiinitöötaja, ilu-ja isikuteenindaja, klienditeenindaja tervisetõendi hind on 40 eurot. Uuringuteks on kopsude röntgenuuring (). Isik peab täitma ära nakkushaiguste osas tervisedeklaratsiooni.

Toidukäitleja tervisetõendi hind on 75 eurot. Uuringuks on anaalkaape bakteriaalne analüüs. Isik peab täitma ära nakkushaiguste osas tervisedeklaratsiooni. 

Tervisekontrolli  eest tasumine toimub sularahas. 

Toidukäitlejaks loetakse isikut, kes käitleb toitu või toiduaineid, töötab toiduainete tööstuses, teostab toidunõude pesu või töötab ka toiduainete kaupluses müüjana või kassapidajana.  

Toiduseadus, 4 peatükk – Käitlemise nõuded, § 28 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101092015031

TERVISETÕENDI KEHTIVUS

Erinevate tervisetõendite kehtivus ja isikute perioodiline kontroll sõltub  vastava tõendi taotlemist reguleerivast määrustest või muust õigusaktist  ja viiakse läbi vastavalt  õigusaktis ära toodud perioodi möödumisel.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 lõike 1 punkti 13 kohaselt, on töötaja kohustatud läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale. Vastupidiselt tööandjate arvamustele, ei ole tervisekontrolli korras vabatahtlikkuse printsiipi. Teisisõnu, kui töökeskkonna ohutegur või töö laad näevad ette tervisekontrollimise vajaduse ja tööandja on asunud korraldama töötajate tervisekontrolli,  siis töötajal lasub kohustus töötervishoiuarsti läbivaatus. Kuna tervisekontroll on töötaja töösuhtest tulenev kohustus, siis saab selle täitmata jätmise eest rakendada töötajale distsiplinaarvastustuse seadusega ettenähtud mõjutamisvahendeid (TTOS § 13 lg 2 p 1).

Võta ühendust meiega