Tervisekontroll

Tervisekontroll

Töötajate tervisekontrolli teostatakse vastavalt ettevõtte riskianalüüsi tulemustele. Kui töökeskkonna ohutegurid mõjutavad töötaja tervist, suunab tööandja töötaja töötervishoiuarsti juurde tervisekontrollile.

Töötaja tervisekontrolli peamisteks eesmärkideks on:

  • töötaja tervisliku seisundi ja sobivuse hindamine tema ametikohal
  • töökeskkonna ohutegurite toime hindamine töötaja tervisele
  • tööst tingitud tervisehäirete  ennetamine või varane avastamine
  • kutsehaigestumise tekkimise vältimine
  • tööandja ja töötaja nõustamine terviseedenduse osas nii personaalsel kui organisatsiooni tasandil

Tervisekontrolli läbimisel väljastab töötervishoiuarst tööandjale otsuse töötaja sobivuse kohta tervisekontrolli suunatud ametikohal. Tervisekontrollil saab töötaja oma terviseseisundi kohta tõendava dokumendi väljavõtte.

Tervisekontrolli lisaväärtus

Hoida ära tööga seotud tervisehäireid ja haigusi, ennetada kutsehaigestumist. Samuti välistada mittesobiva tervisega töötajate sattumine terviseohtlikele töödele nt töötamine kõrgustes, liikluses; tootmistöödel, kus on kemikaalidega kokkupuude või teravate osadega lõike-torkeseadmed jne. Tervisekontrollil teavitatakse töötajat tema tervislikust seisundist ja vajadusel suunatakse perearstile või eriarstile uuringutele.  

Tervisekontrollil saadud info põhjal on võimalik edendada töötaja tervist ja funktsionaalset võimekust sihipäraselt.

Töötervishoiuarsti külastuse abil ja ka läbi tervisekontrolli otsuse on võimalik kujundada tervisesõbralik ja ohutu töökeskkond töötaja jaoks. 

Esmane tervisekontroll tuleb korraldada töötaja tööleasumisest nelja kuu jooksul (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018074?leiaKehtiv § 13).

Perioodiline tervisekontroll tuleb läbi viia pärast esmast tervisekontrolli töötervishoiuarsti poolt näidatud ajal, kuid mitte harvem kui 1 kord 3 aasta jooksul (https://www.riigiteataja.ee/akt/110042015003 §5 p2) Tervisekontrolli sageduse üle otsustab töötervishoiuarst, kes peab saama ülevaate konkreetsest töökohast, töötajast ja töökorraldusest.

Teeme tervisekontrolle kõikidel erialadel töötavatele töötajatele, välja arvatud tuukritele ja lenduritele, lennustjuardessidele.  Uuringute maht sõltub töötaja töötingimustest, töökoormusest ja töölaadist. Uuringute maht määratakse ära töötervishoiuarsti otsusega.

Tervisekontrolli aeg  ja töötervishoiuarsti otsus:

Ühe inimese puhul on tervisekontrolli jaoks kuluv aeg meie keskuses keskmiselt üks tund, alates vastuvõtule broneeritud ajast.

Enamasti on võimalik tervisekontrolli otsus teha kohe pärast tervisekontrolli.

Töötervishoiuarst teeb vastuvõtu ajal töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse. Kõik andmed, mida saab käsitleda delikaatsete andmetena, ei ole tööandjale avaldatavad, vaid jäävad üksnes arsti täidetavatesse kaartidesse. Uuringute tulemuse lehele ja ka otsusele kirjutavad alla nii töötervishoiuarst ja töötaja, kes viibis tervisekontrollil.

Pikaajalise ja usaldusliku koostöö, samuti ka hea terviseedenduse organisatsioonis tagab  pikaajaline leping, mis on sõlmitud organisatsiooni ja töötervishoiuteenust osutava ettevõtte vahel. Usalduslik koostöö aitab vältida töötajatel tervisehäireid või juba olemasolevaid tervisehäireid avastada õigeaegselt ja neid vähendada, misläbi on võimalik vältida tööst tingitud haiguste väljakujunemist või töötaja enda püsihaiguse süvenemist.

Lae alla ja täida Tervisedeklaratsioon (eesti keeles), Tervisedeklaratsioon (vene keeles).

Meie ettevõtte soov on tagada kvaliteetse tervisekontrolli läbi töövõimelised ja hea tervisega töötajad organisatsioonis kui ka ühiskonnas.   

Võta ühendust meiega