Riskianalüüsi koolitus

Riskianalüüsi koolitus

Riskianalüüsi koolitus õpetab hindama ja haldama ettevõtte töökeskkonnaga seotud riske. Koolituse tulemusena oskad ise oma ettevõttes viia läbi riskianalüüsi.

Koolitus koosneb kahest osast:

I Teoreetiline osa, kus käsitleme järgmisi teemasid:

  • ohutegurid töökeskkonnas, mõju tervisele: bioloogilised ohutegurid; psühholoogilised ohutegurid;
  • füsioloogilised ohutegurid, nende mõju tervisele;
  • töökoha ergonoomia;
  • riskianalüüsi mõiste;
  • riskianalüüsi ja -hindamise läbiviimine, riskihaldamine;
  • sisekontroll ja tegevuskava koostamine;
  • töötajate tervisekontroll.


II Praktiline osa

Riskianalüüsi teostamine abimaterjali kasutades. Antakse situatsioonülesanne. Koolitataval on võimalus teostada oma töökeskkonna osas näitlik riskianalüüs, kasutades sealjuures abimaterjale. Praktilise töö järgselt toimub arutelu ohutegurite osas ning erinevate meetmete osas, mida koolitatavad on planeerinud riskide vähendamiseks.

Kursuse läbinule tunnistus!
Koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Töökeskkonna Haldus OÜ on registreeritud Sotsiaalministeeriumis töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelevaks ettevõtteks. Koolitusluba nr 17/2009. Töökeskkonna Haldus OÜ võib teostada töötervishoiuteenuste osutamist tööhügieeni alal. Tervishoiuameti poolt on kinnitatud vastav registreerimistõend nr 0012.

Võta ühendust meiega