Koolituste üldinfo

Koolituste üldinfo

Koolituste üldinfo

Koolituste üldinfo ja koolitusluba:

Töökeskkonna Haldus OÜ (registrikood 11278313) organiseerib aastaringselt avalikke ning ettevõtte/asutuse siseseid koolitusi. Ettevõtte/asutuse siseseid koolitusi on võimalik tellida üle Eesti.

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba –  täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221462. 

Täiendkoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused:

Töökeskkonna Haldus OÜ lähtub täiendkoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kinnitab,et kvaliteedi tagamise kord vastab täiskasvanute täiendkoolituse standardis toodud nõuetele. Töökeskkonna Haldus OÜ  pakub tööohutusvaldkonnaga seonduvaid erinevatel teemadel nii praktilisi kui ka teoreetilisi koolitusi. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Õppekavades sätestatakse  järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Lektor peab omama vähemalt kesk-eri haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida on võimeline tõestama.

Lektor peab koostama koolituse jaoks koolitusmaterjalid ning neid kaasajastama.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Töökeskkonna Haldus OÜ viib koolitusi läbi klassiruumis või tellija ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Koolitustel kasutatakse vajaminevaid vahendeid ja esitlustehnikat s.h dataprojektor,arvuti, tahvel.

Koolituste toimumine ja kestvus
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Õppetöö toimub üldjuhul kell 9.00–16.00, lõunavaheaeg 12.15–12.45. Koolituse pausidel pakume kohvi, teed, küpsiseid, puuvilju. Töökeskkonna Haldus OÜ jätab endale õiguse teha koolituskalendris ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitakse muudatustest. 

Koolitusruumides (Iva 12, Tallinn) puudub Wifi kasutamise võimalus.

Koolitusele registreerumine
Kõikidele avalikele koolitustele tuleb teha kohabroneering. Broneeringu saab teostada kodulehel, täites vormi KOOLITUSELE REGISTREERIMINE. Soovi korral saab koolituskoha broneerida e-posti teel info@tkhaldus.ee või helistades telefoni 654 1050. Registreerumise kinnituseks saadetakse Teie e-postile lisainfo.

Koolituse eest tasumine ja sellest vabastamine
Koolituse eest tasumine toimub ettemaksuarve alusel.   Koolituse hinnale lisandub käibemaks 20 %. 

Arve väljastame e-posti teel. Tellija on kohustatud arve õigeaegselt tasuma, mis ühtlasi kinnitab koolituskoha broneeringu. Maksetähtaja ületamisel, 45 päeva ning hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käitlemiseks. Erandjuhtudel või kokkuleppel Töökeskkonna Haldus OÜ müügiesindajaga on võimalik tasuda koolituse eest osade kaupa või garantiikirja alusel peale koolituse toimumist (kehtib riigiasutuste puhul). Eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasuda sularahas,  koolituse toimumise päeval,  kohapeal ja enne koolituse algust. Koolituse eest maksab õppetasu koolituse tellija, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Koolitusel osaleja vabastatakse õppetasu maksmisest, kui maksjaks on keegi teine.

Koolitusel osalemine
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algust. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui koolitus edukalt läbitakse. Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test või praktiline ülesanne. Kui testis olevatele küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses või praktiline ülesanne teostatakse vähemalt rahuldavalt, saab õppija pädevustunnistuse. Plastiktunnistuste väljastamiseks teeme koolitatavatest fotod kohapeal. Plastiktunnistused saab kätte aadressil Õismäe tee 179, Tallinn, III K (dr Küüdorfi tervishoid). Posti teel saatmise korral lisandub tähitud kirja saatmise kulu 6 €.

Koolitusest loobumine
Koolitusele mitte ilmumisel või vähem kui kolm tööpäeva enne koolituse algust osalemisest loobumisel, tagastatakse 50% koolituse hinnast inimese kohta. Alati pakume võimaluse osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel. Õigeaegselt mitteosalemisest teatamisel tagastatakse 100% koolituse arvest juhul, kui ettemaksuarve on tasutud. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Töökeskkonna Haldus OÜ jätab endale õiguse koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumist edasi lükata. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolitusaja muudatusest e-posti või telefoni teel. Uue koolitusaja sobimatuse korral tagastatakse koolitustasu täies ulatuses, kui ettemaksuarve on tasutud.

Koolituse hind
Sisaldab loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause. Koolituse korral, mis toimub ettevõttes kohapeal,  sisaldab pakkumise hind ka sõidukulusid. 

Soodustused
Kui ühest ettevõttest osaleb koolitusel viis või rohkem inimest, pakume hinnasoodustust! Samuti saavad soodustust EVEA liikmed. Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad, kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana. Hinnapakkumist saate küsida läbi kodulehe: http://www.tkhaldus.ee/est/kontakt/, telefonilt 6547050 või 5532238info@tkhaldus.ee

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Töökeskkonna Haldus OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, e-mail, kontakttelefon,  isikukood (tunnistuse jaoks). Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.

Eesti Töötukassale edastatakse nende koolitatavate nimi ja isikukood, kelle koolituse eest tasub Eesti Töötukassa.

Tagasiside kogumise kord

Koolituste ja muu tegevuse kohta võib anda tagasisidet. Koolitusel jagatakse koolitatavatele paberil tagasiside vorm, mille võib täita anonüümselt või nimeliselt. Tagasisidet võib anda koolituskeskuse e-mailile info@tkhaldus.ee või Töökeskkonna Haldus OÜ facebooki lehel. Konstruktiivset tagasisidet võetakse arvesse koolituskeskuse tegevuskvaliteedi parandamisel.

VÕTA ÜHENDUST MEIEGA