Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 05.-07.06.2024

Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 05.-07.06.2024

Koolituse hind: 170.00 (+km)

Toimumisaeg: 05-07.06.2024

Kursuse läbinule antakse Tööinspektsiooni poolt tunnustatud pädevustunnistus.

Miks pöörata tähelepanu ettevõtte töökeskkonnale? Ettevõte peab tegelema töökeskkonna nõuetele vastavate normide täitmisega, et hoida ära oma töötajatel tööõnnetusi, kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste teket.

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolitusruumides  puudub Wifi kasutamise võimalus.​

Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.
Koolituse maht: 3 päeva, 24 akad t
Asukoht:  Tallinn
Algus: 9:00
Lõunapaus: 12:15-12:45
Lõpp : 16:00

 

Koolituse läbinu teab…

  • … kes on töökeskkonna volinik/spetsialist ning teab nende kohustusi;
  • … koolituse seaduslikke aluseid ja tunneb tööolme tagamise nõudeid;
  • … töötajate/tööandjate kohustusi ja õigusi ning oskab tegutseda tööõnnetuste korral;
  • … osapoolte vastutuse põhimõtteid ja tunneb riikliku järelevalve teostamise põhimõtteid.
  • Oskab analüüsida töökeskkonna ohutegureid ning koostada riskianalüüsi ja tegevuskava;
  • Tunneb riskide hindamise ja ohjamise protseduure. Suunab töötajad tervisekontrolli.

Koolitusel käsitletavad teemad: 
Töötervishoid;
Töökeskkonna mõiste, seadusandlus;
Nõuded ettevõtte töökeskkonnale;
Töökeskkonnas esinevad ohud (üldine käsitlus);
Töövahenditele esitatavad nõuded.

UUS! Käsitletakse kõiki muudatusi, mis on tehtud töötervishoiu ja tööohutuse seadustes 2019a. , 2020a. , 2021a. , 2022a., 2023a.

Käsitletakse ka muutunud töötajate tervisekontrolli määrust.

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus 
Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused;
Ettevõtte töökeskkonnastruktuurid (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik ja töökeskkonnanõukogu);
Töötajate juhendamine ja juhendamise registreerimine;
Rasedatele ja rinnaga toitvatele naistöötajatele esitatavad nõuded;
Esmaabi korraldus ettevõttes;
Õnnetusoht.

Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele 
Füüsikalised ohutegurid;
Keemilised ohutegurid;
Bioloogilised ohutegurid;
Füsioloogilised ohutegurid;
Töökoha ergonoomia;
Psühholoogilised ohutegurid.

Riskianalüüsi mõiste. Riskianalüüsi- ja hindamise läbiviimine, riskihaldamine. 
Sisekontroll ja tegevuskava koostamine. Töötajate tervisekontroll.
Praktiline töö. Riskianalüüsi teostamine, töökeskkonnaalase tegevuskava koostamine. Koolitatavad teostavad ise riskianalüüsi oma töökeskkonna näitel mõne ohuteguri osas.
Omatehtud riskianalüüside arutlus.

Isikukaitsevahendid 
Nõuded õigusaktides

Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
Näited. Tööõnnetuste statistika meil ja Euroopa Liidus.
Töökeskkonnaalane seadusandlus.
Tööandja vastutus. Tööõnnetuste ja kutsehaigestumise kindlustuse seadus.

Lektorid:

  • Priit Siitan on Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaine „Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid“ lektor, tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983.a. Aastatel 2000-2006 töötas Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel EL liikmesriikides;
  • Ants Vurma: Kõrgharidusega elektriinsener. 10 aastat tehases Punane RET konstruktor ja konstrueerimisbüroo juhataja. 18 a kombinaadis Vihur monteerija, peatehnoloog ja TKO juhataja.16 aastat (1993 – 2008) Tööinspektsiooni keskuses peaspetsialist. Ülesanne oli koordineerida, korraldada ja kontrollida kõigi Eesti tööinspektorite tööohutuse alast tegevust.Osalesin ka peaaegu kõigi sellel perioodil kehtestatud tööohutuse alaste õigusaktide väljatöötamisel. Tööohutuse koolitajana töötanud mitmes koolitusasutuses 2004. aastast.
  • Annika Küüdorf, töötervishoiuarst alates 2004 aastast.  Teostanud riskianalüüse, nõustamist ja loenguid erinevate valdkondadega ettevõtetes, asutustes. Töötervishoiuarstide Seltsi liige. Läbinud erinevaid Eesti kui ka rahvusvahelisi töötervishoiu- ja töökeskkonnaalaseid koolitusi. Töökeskkonna Haldus OÜ ettevõtte tegevjuht, töötervishoiuarst.

Teooriaõpe ja praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides.
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algus. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui olete koolituse edukalt läbinud. Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75% ulatuses, on õppijal  õigus saada pädevustunnistus.

Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad. Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Koolitus viiakse läbi vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157).
Sotsiaalministeeriumi koolitusluba nr 17/2009
Tervishoiuameti registreerimistõend nr 0012

Haridus- ja Teadusministeeriumi  täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221462