Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 22.03.2024

Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 22.03.2024

Koolituse hind: 95.00 (+km)

Toimumisaeg: 22.03.2024

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolitusruumides  puudub Wifi kasutamise võimalus.

Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.
Koolituse maht: 1 päev, 8 akad t
Asukoht:   Tallinn
Algus: 9:00
Lõunapaus: 12:15-12:45
Lõpp: 16:00

Koolituse läbinu teab…

  • … kes on töökeskkonna volinik/spetsialist ning teab nende kohustusi;
  • … koolituse seaduslikke aluseid ja tunneb tööolme tagamise nõudeid;
  • … töötajate/tööandjate kohustusi ja õigusi ning oskab tegutseda tööõnnetuste korral;
  • … osapoolte vastutuse põhimõtteid ja tunneb riikliku järelevalve teostamise põhimõtteid.
  • Oskab analüüsida töökeskkonna ohutegureid ning koostada riskianalüüsi ja tegevuskava;
  • Tunneb riskide hindamise ja ohjamise protseduure. Suunab töötajad tervisekontrolli.

Käsitletavad teemad: 
Töötervishoiualane ja tööohutusalane seadusandlus
Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna õigusaktides
Töölepingu seaduse muudatused
Tööõnnetused ja kutsehaigused
Registreerimine, teatamine, uurimine
Tööandja vastutus
Tööõnnetuste statistika meil ja Euroopa Liidus

UUS! Käsitletakse kõiki muudatusi, mis on tehtud töötervishoiu ja tööohutuse seadustes 2019a. , 2020a. , 2021a. , 2022a.

Käsitletakse ka muutunud töötajate tervisekontrolli määrust.

Lektorid:

  • Priit Siitan on Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaine „Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid“ lektor, tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983.a. Aastatel 2000-2006 töötas Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel EL liikmesriikides.
  • Annika Küüdorf: On lõpetanud Tartu Ülikoolis 2004 a töötervishoiuarsti residentuuri ja töötanud töötervishoiuarstina erinevates töötervishoiuteenistustes.  Alates 2005-st aastast olnud koolitaja erinevates õppeasutustes, samuti Tööinspektsioonis. Teostanud riskianalüüse erineva spetsiifikaga ettevõtetes (tootmis-, kontoriettevõtted, ehitusettevõtted jne) ja asutustes. On end pidevalt hoidnud kursis töötervishoialaste teemdega, läbinud töötervishoiualaseid koolitusi nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;

Teooriaõpe ja praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides.
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algus. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui olete koolituse edukalt läbinud. Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75% ulatuses, on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad. Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Koolitus viiakse läbi vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157).
Sotsiaalministeeriumi koolitusluba nr 17/2009
Tervishoiuameti registreerimistõend nr 0012

Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba –  täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221462