Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019

Koolituse hind: 47.00 eurot (+km)

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.

Asukoht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn

Algus: 9:00

Paus : 10:30-10:45
Lõpp : 10:45-12:30

Käsitletavad teemad: 

- Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) muutmise eesmärk (tööandja halduskoormuse vähendamine) ja saavutatud tulemus (sisulised ja „kosmeetilised“ muudatused, täpsustamata jäänud teemad, kavas edaspidi?);
- Ohutegurid ja riskide hindamine (riskianalüüs) – kas midagi olulist muutub? Ei muutu AV

Alaealiste töö muutused TTOS-s ja Töölepingu seaduses (2017).
- Ohutusalane juhendamine ja väljaõpe – muutuste sisu, juriidilised ohud tööandja vaatenurgast (registreerimine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis jms);

- Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõpe ja – täiendõpe, esmaabiandja väljaõpe; 
- Tervisekontroll –sisulised ja vormilised muutused

 - Tööõnnetuste ja kutsehaiguste tuvastamine, uurimine
- Töökeskkonna struktuur – muutused töökeskkonnanõukogu osas
- Esmaabi korraldus
- Töötaja vastutus
- Leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest; 
- uus instrument tööohutuses. Juriidilised nüansid VÕS ja TLS valguses;
- Tööandja vastutus – olulised muutused väärteovastutuses (uued koosseisud, muutunud trahvimäärad). Kas ja millal on otstarbekas väärteokaristust vaidlustada.

Teiste TTOS alusel kehtestatud määruste muudatused – enamusel vaid preambula osas.

Euroopa Komisjoni ja Parlamendi määrus nõuetega isikukaitsevahenditele. Asendab aprillist 2018 meil kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse „Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“. – olulisemad muudatused.

Lektor: Ants Vurma

Tagasi   Koolituste üldinfo